Αυτό είναι τα νέα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν 6 εκατ. φορολογούμενοι - Προσοχή στο Ε1

Ενα νέο πλήρως αναμορφωμένο έντυπο Ε1 θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν φέτος ηλεκτρονικά περίπου 6 εκατ. φορολογούμενοι. Οι φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015 αλλά ακόμη δεν έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet.

Το νέο έντυπο είναι προσαρμοσμένο στις αλλαγές που έχουν επέλθει με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και για πρώτη φορά οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά εισοδήματα που απέκτησαν όπως μερίσματα, παροχές σε είδος, υπεραξία από πώληση ακινήτων καθώς και οι δαπάνες για αγορά ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, χρήματα που επενδύθηκαν για τη σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίων επιχειρήσεων.
Την ίδια στιγμή επανέρχονται οι κωδικοί που επιβάλουν σε όσους απέκτησαν ακίνητο το 2014 να τους συμπληρώσουν με τα ποσά που δαπάνησαν και παράλληλα θα πρέπει να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων αυτών.
Μάλιστα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει συμπεριλάβει στο νέο έντυπο της εφορίας ξεχωριστούς κωδικούς τόσο για τους τόκους των φορολογουμένων που η ίδια γνωρίζει βάσει των στοιχείων των τραπεζών όσο και για εκείνους που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και θα πρέπει οι φορολογούμενοι σε κάθε περίπτωση να τα δηλώσουν.
Με το νέο έντυπο Ε1:
Για πρώτη φορά οι αγρότες θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13% με βάση τα πραγματικά τους κέρδη που έχουν προκύψει από τα βιβλία τους.
Ο πίνακας 4 που αφορά στα εισοδήματα όλων των φορολογούμενων έχει αναμορφωθεί και καταγράφονται οι επτά κατηγορίες των εισοδημάτων που προέρχονται από:
- Από μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις,
- Εισοδήματα Αξιωματικών και Κατώτερου Πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού,
- Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα,
- Επιχειρηματική Δραστηριότητα,
- Μερίσματα-Τόκοι- Δικαιώματα,
- Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία,
- Εισόδημα από Υπεραξία Μεταβίβασης Κεφαλαίου.
Σε κάθε κατηγορία εισοδήματος δηλώνονται και οι φόροι που αναλογούν και παρακρατήθηκαν. Για το λόγο αυτό έχει καταργηθεί ο πίνακας 8 της φορολογικής δήλωσης όπου σε αυτόν αναγράφονταν αναλυτικά όλοι οι προκαταβληθέντες και παρακρατηθέντες φόροι. Πλέον οι φόροι αυτοί βρίσκονται σε κάθε ξεχωριστή κατηγορία – πηγή εισοδήματος.
Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. Κατερίνας Σαββαΐδου, ορίστηκε ο τύπος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, καθώς και των λοιπών εντύπων που συνυποβάλλονται με αυτή (έντυπο Ε2-αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας και έντυπο Ε3-κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).
Η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (αρχικών, τροποποιητικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων) καθώς και των εντύπων Ε2, Ε3 μαζί με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet.
Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται κατά περίπτωση, δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον  αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής   της δήλωσης  με ηλεκτρονικό  τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2014 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 30/06/2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31/07/2015, η δεύτερη δόση μέχρι τις 30/09/2015 και η τρίτη δόση μέχρι τις 30/11/2015 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης.
Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και των λοιπών έντυπων που συνυποβάλλονται με αυτή, το έντυπο Ε2 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) και το έντυπο Ε3 (κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: