Απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης ΑΕΠΕΥ.

Εξοικονόμηση κόστους και αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας με στόχο τη μέγιστη δυνατή προστασία των συμφερόντων των επενδυτών προβλέπει το προωθούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης ΑΕΠΕΥ.
Τροποποίηση του ισχύοντος πλαισίου περί ειδικής εκκαθάρισης ΑΕΠΕΥ έχει επεξεργαστεί – κατόπιν και σχετικού αιτήματος του ΣΜΕΧΑ- η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία είναι έτοιμη να στείλει το εν λόγω σχέδιο προς έγκριση στο αρμόδιο Υπουργείο.Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στην διενέργεια της ειδικής εκκαθάρισης από ένα πρόσωπο, τον Ειδικό Εκκαθαριστή, ο οποίος θα αντικαταστήσει τα έως τώρα δύο όργανα της ειδικής εκκαθάρισης, τον Επόπτη και τον Εκκαθαριστή.

Στην πλειονότητα ΑΕΠΕΥ υπό ειδική εκκαθάριση, αν και ο νόμος προβλέπει αποκλειστικές προθεσμίες,- πενθήμερη προθεσμία τόσο για την εκδίκαση της αίτησης διορισμού εκκαθαριστή από το αρμόδιο δικαστήριο όσο και για την έκδοση της σχετικής απόφασης- καθυστερεί σημαντικά η έναρξη της διαδικασίας λόγω φόρτου εργασίας των δικαστηρίων. Επιπλέον, από την έως τώρα εμπειρία κρίθηκε ότι θα είναι επαρκής η εποπτεία της διαδικασίας από ένα μόνο πρόσωπο, το οποίο –εφόσον προκύψει ανάγκη– θα δύναται να ζητήσει την συνδρομή συμβούλου. Το πρόσωπο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να είναι δικηγόρος ή ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ώστε να διαθέτει το απαιτούμενο κύρος και κατάρτιση και δεν ονομάζεται πλέον «Επόπτης», αλλά «Ειδικός Εκκαθαριστής».

Μία επιπλέον σημαντική αλλαγή είναι η πρόβλεψη ότι ο Ειδικός Εκκαθαριστής αναλαμβάνει καθήκοντα εκκαθαριστή για την διενέργεια πράξεων εκκαθάρισης του ν. 2190/1920, σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της ειδικής εκκαθάρισης δεν καθίσταται δυνατός ο ορισμός εκκαθαριστών με κανέναν από τους προβλεπόμενους τρόπους (εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ή ορισμός προσωρινής διοίκησης με δικαστική απόφαση).

Αν η Ειδική Εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών από την επίδοση του διορισμού του Ειδικου Εκκαθαριστή, αυτός ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία μπορεί – κατόπιν αιτήματος του Ειδικού Εκκαθαριστή, το οποίο συνοδεύεται από αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών- να χορηγεί παράταση των εργασιών έως 12 μήνες κάθε φορά.

Στην περίπτωση αυτή αλλά και σε κάθε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού λάβει υπόψη της τις εργασίες που έχουν ήδη διενεργηθεί, καθώς και τις υπολειπόμενες εργασίες ειδικής εκκαθάρισης, επαναξιολογεί το έργο του Ειδικού Εκκαθαριστή και του τυχόν συμβούλου του και μπορεί να αναπροσαρμόζει το ύψος της αμοιβής τους, να αποφασίζει την ανάκληση του διορισμού τους ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη αναγκαία ενέργεια.

Αν, μετά τη θέση ΑΕΠΕΥ σε ειδική εκκαθάριση, διαπιστωθεί ότι η υπό εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ στερείται των αναγκαίων πόρων για την εκτέλεση των εργασιών της ειδικής εκκαθάρισης, το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του Ειδικού Εκκαθαριστή που συνοδεύεται από αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών, καλύπτει εντός 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης τις δαπάνες της αμοιβής του Ειδικού Εκκαθαριστή και του τυχόν συμβούλου, καθώς και τις λοιπές αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες της ειδικής εκκαθάρισης για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία επίδοσης στον Ειδικό Εκκαθαριστή της απόφασης διορισμού του.

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής καλεί μέσα σε 20 μέρες από την επίδοση του διορισμού του, τους δικαιούχους πάσης φύσεως απαιτήσεων, με ανακοίνωση που δημοσιεύεται μία φορά την εβδομάδα, επί τρεις συνεχείς εβδομάδες, σε 3 ημερήσιες, ευρείας κυκλοφορίας εφημερίες, από τις οποίες 1 τουλάχιστον είναι οικονομική πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς και σε 2 τουλάχιστον ηλεκτρονικές εφημερίδες, να του αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους, με όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία εντός 5 μηνών από την τελευταία δημοσίευση.

Οι αναγγελθείσες απαιτήσεις πελατών που αφορούν στην παροχή σε αυτούς από την ΑΕΠΕΥ επενδυτικών υπηρεσιών, επαληθεύονται από τον Ειδικό Εκκαθαριστή με βάση τις εγγραφές στα βιβλία και στοιχεία της ΑΕΠΕΥ ή με οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό μέσο έχει στη διάθεσή του ο Ειδικός Εκκαθαριστής, μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας αναγγελίας. Εντός δύο μηνών από την επαλήθευση, ο Ειδικός Εκκαθαριστής προβαίνει στην απόδοση των χρηματικών ποσών, χρηματοπιστωτικών μέσων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων στους δικαιούχους πελάτες.euro2day.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: